Terms & Conditions

Terms & Conditions / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden TECHNICID.COM

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen de “Algemene voorwaarden”) zijn juridisch bindend en gelden de toegang tot, het gebruik en het bezoeken van enkele of alle webpagina's en gerelateerde diensten en materialen van de website van Technicid.com (hierna te noemen “TECHNICID”). Door de website te bezoeken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het geheel aan huidige voorwaarden. De huidige Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen Technicid.com en de Gebruiker (hierna te noemen de “Overeenkomst”).

1. Definities

"Content" teksten, bestanden, foto's, logo's, slagzinnen en elk ander materiaal dat op de Website is gepubliceerd;

"Lid" een Gebruiker die zich op de Website heeft ingeschreven volgens de inschrijvingsprocedure die op de Website staat vermeld;

"Gebruiker" degene die gebruikmaakt van de Website. Een Gebruiker kan Lid zijn, maar ook iemand die de Website bezoekt;

2. Gedragscode en regels voor gebruik van de community

2.1 Basisregels

De Website bevat discussiegroepen, informatiegroepen, forums, community's en/of andere systemen voor messaging of communicatie of uploading van filmpjes en foto’s. U stemt ermee in dat u de Website alleen gebruikt voor het verzenden en/of ontvangen van informatie die kenmerkend is voor of betrekking heeft op de aard van de Website.

Door de Website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de naleving van de volgende, niet-uitputtende, lijst met regels:

1. op generlei wijze iemand beledigen, mishandelen, provoceren, stalken of bedreigen, noch de rechten van anderen schenden (met name de rechten van het individu, waaronder begrepen het recht op een privéleven);

2. geen topics of elementen, namen of informatie publiceren, doorgeven, op een server opslaan, distribueren of verspreiden als de tekst kan worden aangemerkt als ongepast, kwetsend voor religieuze of ethische overtuigingen, racistisch, lasterlijk, obsceen, immoreel of onrechtmatig, of dat hierdoor sprake is van het overtreden van enig recht, in het bijzonder de intellectuele-eigendomsrechten;

3. geen bestanden uploaden die software of andere elementen bevatten welke worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, tenzij U deze rechten bezit, hierover juridische zeggenschap hebt of de vereiste toestemming hiervoor hebt verkregen;

4. geen geïnfecteerde of corrupte bestanden uploaden, noch andere vergelijkbare software die de werking van een andere computer kan aantasten;

5. niet deelnemen aan pyramidespelen of kettingbrieven;

6. geen ongevraagde berichten ("spam") verzenden of posten aan andere Leden;

7. geen bestanden downloaden die zijn verzonden door een Lid als U weet (of zou moeten weten) dat dit onwettig is of de vertrouwelijke aard ervan schendt;

8. het normale functioneren van de Website niet beperken of hinderen;

9. geen gevoelige informatie bekendmaken, bijvoorbeeld over ras, herkomst, politieke of religieuze overtuiging en/of medische gegevens.

2.2 Content

U erkent dat de Website bestaat uit openbare communicatie en berichten tussen de Gebruikers van de site en dat de communicatie op de Website geen privékarakter heeft. U stemt ermee in dat andere Gebruikers in staat kunnen zijn om uw communicatie of berichten op de Website te lezen.

2.3 Publiciteit

Leden mogen onder de volgende voorwaarden op de Website adverteren. De voorwaarden waaronder banners, buttons, skyscrapers of popups op de Website worden gepubliceerd, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een verzoek hiertoe stuurt U aan het volgende e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Naast de basisregels voor het gebruik van de Website, moet publiciteit die aan andere Leden wordt verzonden, voldoen aan de regels van EU-richtlijn 2002/58/EC over privacy en elektronische communicatie, en in het bijzonder aan de volgende regels:

1. publiciteit en/of direct marketing zijn alleen toegestaan op verzoek van Gebruikers en mogen niet als "spam"-berichten worden verzonden;

2. er moet melding worden gemaakt van het recht om toekomstige publiciteit te weigeren. Ook moet op heldere wijze worden duidelijk gemaakt hoe dit recht kan worden toegepast;

3. het is verboden om in het kader van direct marketing iemands e-mailadres of identiteit aan een derde door te geven, tenzij U hiervoor van de betreffende persoon vooraf toestemming hebt gekregen;

4. het is verboden om de herkomst of de naam van (oorspronkelijke) auteur te verwijderen of te maskeren of om een andere maatregel te nemen waarmee kan worden voorkomen dat een derde de ontvangst van toekomstige publiciteit kan blokkeren;

5. communicatie van commerciële aard moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en altijd duidelijk de naam vermelden van de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de communicatie is verzonden;

6. elk aanbod moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en de bijbehorende voorwaarden ervan moeten ondubbelzinnig worden gepresenteerd.

2.4 Toegang beperken, ongeoorloofd gebruik melden en procedure voor aankondiging en verwijdering

Indien een Gebruiker niet voldoet aan deze Voorwaarden, zal TECHNICID, indien mogelijk, deze Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Slaagt de Gebruiker er niet in om deze overtreding ongedaan te maken binnen vierentwintig (24) uur na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, dan mag TECHNICID tijdelijk (i) haar diensten aan de Gebruiker opschorten en/of diens toegang tot de Website blokkeren of beperken.

Daarnaast behoudt TECHNICID expliciet alle rechten om Gebruikers aan te geven bij de relevante autoriteiten en om alle benodigde informatie te verstrekken om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel of een Algemene Maatregel van Bestuur.

Om de benodigde en toepasselijke beperkende maatregelen te kunnen nemen of om ongeoorloofde of lasterlijke Content te kunnen verwijderen, verzoekt TECHNICID Gebruikers om indien zij dergelijke Content op de Website aantreffen, dit te melden. Gebruikers kunnen dit op het volgende e-mailadres doen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2.5 Ongeoorloofd gebruik

U mag de Website alleen gebruiken op voorwaarde dat U TECHNICID garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig ongeoorloofd doel en dat u deze Voorwaarden, toepasselijke wetgeving en/of enige contractuele bepaling van de Website niet zult schenden.

Behalve de basisregels in Artikel 3.1, en zonder enige beperking daarvan, is het verboden om de diensten van de Website te gebruiken voor enige transactie die leidt tot:

1. illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken, en/of al dan niet beveiligde community's;

2. schade aan de correcte werking van de Website of een bedreiging van de mogelijkheid om met andere Gebruikers te communiceren, in het bijzonder door een grote hoeveelheid onterecht verkeer te genereren;

3. schade aan of vernieling van de integriteit van de computergegevens;

4. een schending van enig intellectueel-eigendomsrecht.

5. TECHNICID zal gebruikers met bedoelingen, niet verbonden met de eigenheid , werking en intentie van dit platform, met de middelen voorhanden weren van het platform. Dit kan gebeuren door meldingen van andere gebruikers , kredietkaart controle e.d.m.

3. Aansprakelijkheid

TECHNICID oefent geen controle uit op en verleent op geen enkele wijze goedkeuring aan de Content die door Gebruikers wordt gegenereerd, waaronder de berichten of de informatie die op de Website worden gepost en/of gebruikt. Derhalve wijst TECHNICID specifiek alle aansprakelijkheid af voor de Content die door de Gebruikers is gegenereerd of voor enige juridische claim die voortvloeit uit deelname door U of door een andere Gebruiker aan enige community op de Website.

In uitbreiding hierop doen TECHNICID en/of aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en leveranciers geen beweringen over de toepasselijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, nut en/of nauwkeurigheid van de Content, software, producten, diensten en toegevoegde graphics en elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik. TECHNICID is niet verantwoordelijk voor enige fout of weglating, noch voor de resultaten die zijn verkregen uit het gebruik van deze Content. De informatie, producten en diensten die in deze Website zijn opgenomen, kunnen technische en inhoudelijke onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze Content wordt periodiek gewijzigd en TECHNICID, de aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en/of leveranciers mogen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Website.

In geen enkel geval zal TECHNICID, aan haar gerelateerde partners of bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers of medewerkers jegens U of een ander verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige genomen beslissing of ondernomen actie ter ondersteuning van de Content van de Website, noch voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of algemene schade, dan wel voor gevolgschade of enige andere vorm van schade, zelfs indien zij op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zijn TECHNICID of haar leveranciers niet aansprakelijk voor directe schade, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoeding, nevenschade, uitzonderlijke schade, indirecte of enige andere vorm van schade, materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik of van gegevens, dan wel winstderving die voortvloeit uit of is gerelateerd aan de werking van deze Website, de vertraging die is gerelateerd aan het gebruik van deze Website of het onvermogen om de Website te gebruiken, de levering van diensten of het onvermogen om dit te doen. Het bovenstaande geldt eveneens voor schade die het gevolg is van enige vorm van informatie, software, producten, diensten en toegevoegde grafische elementen die via deze Website zijn verkregen of die voortvloeien uit het gebruik van deze Website, ongeacht of het hier gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid die het gevolg is van een (quasi-)onrechtmatige daad of dat deze aansprakelijkheid is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid of een andere vorm van aansprakelijkheid. Dit is onverminderd van kracht, zelfs indien de Website of een van de leveranciers zou zijn gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website bevat hypertextkoppelingen naar websites waarover TECHNICID geen zeggenschap heeft. TECHNICID is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die door middel van hypertextkoppeling of andere koppeling zijn verbonden met de Website van TECHNICID. Er worden ook geen beweringen gedaan over, of garanties verstrekt op de inhoud van een dergelijke website. TECHNICID heeft geen zeggenschap over de aard en de inhoud van deze websites doet geen aanbevelingen over de informatie die zij bevatten of over de producten of diensten van derden. Tot slot wordt U erop gewezen dat U door computerprogramma's van bepaalde websites te downloaden, het risico loopt om intellectuele-eigendomsrechten te schenden en om Uw computer te infecteren met computervirussen. U wordt daarom met klem aangeraden om bij elk bezoek aan een website van derden, de juridische informatie en het privacybeleid te lezen.

4. Privacybeleid

4.1 Persoonsgegevens verwerken

Gebruikers die geen Lid zijn mogen in principe onderdelen van de Website bezoeken zonder dat zij hiervoor persoonsgegevens moeten opgeven. Echter, om (i) gebruik te maken van bepaalde voordelen (zoals een abonnement op een nieuwsbrief) of (ii) deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals prijsvragen of bepaalde aanbiedingen) en (iii) communiceren met andere Gebruikers, moeten Gebruikers soms bepaalde persoonsgegevens opgeven om Lid te kunnen worden. Op de Website vindt u verdere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens die nodig zijn.

Alle persoonsgegevens die aan TECHNICID zijn doorgegeven, worden verwerkt en gebruikt door , dat, indien van toepassing, zal optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de Belgische wet van 8 december 1992 waarin de bescherming van het privéleven en het verwerken van persoonsgegevens is geregeld (de “Wet bescherming persoonsgegevens”). Dergelijke persoonsgegevens worden door of door aan haar gelieerde bedrijven/personen verwerkt en gebruikt volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. of de aan haar gelieerde bedrijven/personen verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen: (i) ter promotie van de activiteiten van (direct marketing), (ii) ter promotie van producten en diensten van partners van (direct marketing) (iii) beheer van Leden (client management), (iv) marktonderzoek en (v) voor het naleven van overeenkomsten die is aangegaan.

De Gebruiker verklaart hierbij het bovenstaande te hebben begrepen en geeft toestemming om de persoonsgegevens die hij aan TECHNICID heeft doorgegeven voor de hierboven vermelde doelen te verwerken en te gebruiken.

Elke Gebruiker die zich kan legitimeren met een recto verso kopie van zijn legitimatiebewijs, kan gratis en met een schriftelijk document dat is gedateerd en ondertekend, TECHNICID verzoeken alle relevante persoonsgegevens aan hem door te geven. De Gebruiker kan vervolgens eventuele onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren. Op deze manier kan elke Gebruiker TECHNICID verzoeken deze gegevens niet te verwerken voor direct- marketingdoeleinden. Beschikt de Gebruiker over een elektronisch legitimatiebewijs, dan is er voor het uitoefenen van deze rechten ook nog een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel bewijs van inschrijving bij een gemeente nodig.

De Gebruiker garandeert TECHNICID dat hij vooraf uit vrije wil toestemming heeft gekregen van alle personen van wie hij persoonsgegevens aan TECHNICID heeft doorgegeven. Deze personen worden volledig door de Gebruiker geïnformeerd van (i) al het mogelijke gebruik van en voorwaarden voor dergelijke gegevens door TECHNICID, (ii) hun recht om TECHNICID te vragen de persoonsgegevens die zij in hun bezit hebben, door te geven, (iii) hun recht om TECHNICID te verzoeken gegevens te rectificeren indien deze onnauwkeurig, onvolledig of verkeerd zijn, nadat hun identiteit afdoende is vastgesteld door overhandiging van een recto verso kopie van hun identiteit, (iv) de coördinaten van TECHNICID, (v) de categorieën ontvangers van deze persoonsgegevens, (vi) het recht om zich, op eigen verzoek en kosteloos, te verzetten tegen het verwerken en gebruik van deze gegevens voor direct- marketingdoeleinden. De Gebruiker garandeert TECHNICID dat gegevens die aan TECHNICID zijn verstrekt, te allen tijde kloppend zijn.

4.2 Event- en ticketing systeem

Bepaalde niveaus van het lidmaatschap van TECHNICID bieden de mogelijkheid voor leden om hun eigen evenementen toe te voegen en hun eigen tickets voor deze te verkopen.

Alle tickets worden per e-mail aan de koper via TECHNICID naar het e-mailadres dat ze op het moment van aankoop ingevoerd hebben.

Bij het aanmaken van een evenement, moet u uw emailadres invoeren dat verbonden is met uw PayPal-rekening ter betaling van uw tickets, tickets worden door TECHNICID toegezonden na de aankoop is afgerond. Zonder Paypal account kan u geen evenement organiseren. Het is verplicht een ticket aan te maken, ook al betreft het een gratis ticket.

TECHNICID draagt inhoudelijk geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de tickets. Het creëren en afleveren van de tickets is strikt tussen de organisator en de persoon die het ticket aankoopt.

4.3 Persoonsgegevens doorgeven aan derden

TECHNICID zal geen persoonsgegevens delen met een derde voor enig ander doel dan die welke in de Voorwaarden staan vermeld. Het is TECHNICID echter wel toegestaan om uw persoonsgegevens bekend te maken in de volgende omstandigheden:

(i) soms maakt TECHNICID voor haar Website gebruik van ondersteunende diensten van zorgvuldig geselecteerde derden gebruikt. Deze derden kunnen zo nu en dan toegang hebben tot Uw informatie indien dit nodig is om deze diensten aan TECHNICID te kunnen leveren. In een dergelijke situatie zal TECHNICID haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de betreffende derde de gegevens onder gelijke omstandigheden verwerkt en zich hierbij houdt aan de voor verwerking geldende wetgeving.

(ii) indien TECHNICID reden heeft om aan te nemen dat het bekendmaken van deze gegevens nodig is voor identificatie van, contact met of juridische stappen tegen iemand die U schade kan berokkenen of inbreuk kan maken op de rechten van TECHNICID of haar eigendommen of werkzaamheden kan belemmeren, andere Gebruikers op deze Website of een ieder die onder dergelijke activiteiten te lijden zou kunnen hebben; of

(iii) wanneer TECHNICID van mening is dat dit wettelijk verplicht is, of in reactie op een verzoek van de overheid in het geval van een strafrechtelijk onderzoek of van een civielrechtelijke zaak.

(iv) indien dit is toegestaan door Uw publicatie-instellingen en door uw interactie en communicatie via de Website.

U stemt ermee in dat TECHNICID gerechtigd is om persoonsgegevens over te dragen aan derden zoals haar partners en derden die deze gegevens verwerken en die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika en India. TECHNICID zal ervoor zorg dragen dat de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens verwerken niet in strijd is met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

De Website van TECHNICID is bedoeld voor het delen van informatie met anderen en beschikt hiervoor over privacyinstellingen die voorkomen dat andere Gebruikers toegang hebben tot Uw informatie zonder uw toestemming. De netwerkarchitectuur van de Website en uw publicatie-instellingen stellen U in staat om met beleid te kunnen beslissen wie er toegang heeft tot Uw informatie. TECHNICID verstrekt geen contactgegevens aan derden zonder Uw toestemming. ( als u zich bevriendt met een andere gebruiker heeft deze toegang tot uw profiel )

Wanneer u de Website gebruikt, is het mogelijk dat bepaalde informatie, zoals persoonsgegevens, commentaar, berichten, foto's, video's of andersoortige informatie die u deelt met derden (bijvoorbeeld een vriend of iemand uit uw Netwerk), wordt gedeeld met andere Gebruikers aan de hand van de publicatie-instellingen die u hebt geselecteerd, en daardoor openbaar kan worden. Het delen van informatie geschiedt altijd op eigen risico.

Indien het eigendom van TECHNICID geheel of grotendeels, of als afzonderlijke onderdelen van TECHNICID in andere handen zou overgaan, kunnen Uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar zodat de dienst aangeboden kan blijven. Bij een dergelijke gegevensoverdracht blijven deze Voorwaarden van toepassing op Uw informatie.

TECHNICID is niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die door een Gebruiker zijn verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van die Gebruiker, die in voorkomende gevallen, kan optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

4.4 Niet-persoonsgegevens

TECHNICID verzamelt en verwerkt ook niet-persoonsgegevens. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om gegevens te volgen en voor statistische doeleinden (het aantal bezoeken aan de Website, het aantal bezoekers per pagina, de koppelingen naar de websites van derden die op de Website worden getoond en de domeinnamen van de internet service providers van de Gebruikers, enzovoort). TECHNICID gebruikt deze gegevens in samengevoegde vorm om te begrijpen hoe de Website wordt gebruikt zodat de Website eventueel kan worden aangepast en de aangeboden diensten worden verbeterd.

TECHNICID logt de Internet Protocol-adressen van de Gebruikers, maar zal deze IP-adressen niet koppelen aan persoonsgegevens. De IP-adressen van Gebruikers worden alleen voor administratiedoeleinden gebruikt. TECHNICID gebruikt deze gegevens alleen voor interne statistische gegevens en om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die aan de gebruiker worden aangeboden. In de praktijk betekent dit dat de sessie van de Gebruiker wordt gevolgd, zonder dat de Gebruiker wordt geïdentificeerd. Het is TECHNICID echter wel toegestaan om via de IP-adressen Gebruikers te identificeren als het nodig is om naleving van juridische regels en de Voorwaarden of om de Website en/of andere Gebruikers te beschermen.

Een IP-adres is een reeks getallen die automatisch aan Uw computer wordt toegewezen, telkens wanneer U zich aanmeldt bij Uw Internet Service Provider of via het LAN (Local Area Network) of het WAN (Wide Area Network). Uw computer wordt door webservers automatisch herkend aan het IP-adres dat tijdens de internetsessie aan U is toegewezen.

5. Cookies

De Website gebruikt zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de vaste schijf van de computer van een gebruiker worden geplaatst. De Website plaatst cookies alleen voor het uitvoeren of vergemakkelijken van de overdracht van communicatieve uitingen over een elektronisch communicatienetwerk of voor het bieden van een "information society service" als daarom specifiek door de Gebruiker is verzocht, zoals het registreren dat de Gebruiker de algemene voorwaarden heeft aanvaard, het registreren van de taal die de Gebruiker heeft geselecteerd tijdens een browsersessie en het registreren van een betaling die de Gebruiker heeft verricht. De Gebruiker kan zijn webbrowser zo installeren dat de browser de ontvangst van een cookie meldt of de mogelijkheid biedt om een cookie te weigeren. De Gebruiker moet zich echter rekenschap geven van het feit dat als hij cookies weigert, bepaalde delen van de Website niet goed kunnen functioneren of ontoegankelijk zijn, of dat de gewenste informatie, dienst of activiteit niet kan worden verstrekt.

Door cookies expliciet te accepteren of door Uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geaccepteerd, geeft u expliciet en vooraf toestemming voor het installeren van cookies op Uw computer.

6. Beveiliging en vertrouwelijkheid

6.1 Wachtwoord en toegangscode

Elk Lid verklaart zorgvuldig te zullen omgaan met het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en toegangscode. Het Lid is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van deze legitimatiemiddelen. In het geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze middelen, is het Lid verplicht om de Website hiervan zo snel mogelijk op te hoogte te brengen.

6.2 Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan of via de Website verstuurt, kunnen onbeveiligd zijn. TECHNICID adviseert U geen vertrouwelijke informatie per e-mail te versturen. Als U ervoor kiest om berichten per e-mail te versturen, dan accepteert U het risico dat zij door een derde worden onderschept, verkeerd gebruikt of gewijzigd.

6.3 Beveiliging van de Website

TECHNICID doet haar uiterste best om de Website te beveiligen. Daarom exploiteert TECHNICID een beveiligd gegevensnetwerk dat wordt beschermd door firewalls en wachtwoordbescherming die met een wachtwoord is beveiligd. In het TECHNICID Netwerk zijn ook veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en verandering van Uw Gebruikersgegevens die wij in beheer hebben.

7. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1 Rechtsbescherming van de Website

Alle elementen van de Content (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, lay-out, illustraties, afbeeldingen, functies) en de Website zelf zijn onder andere beschermd door nationale en internationale regels op het gebied van de intellectueel-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrecht, zoals door de Belgische wet van 30 juni 1994 waarin de rechtsbescherming van het auteursrecht en bijbehorende rechten wordt geregeld (de "Belgische Auteurswet"), databaserechten en handelsmerken. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de houder(s) van deze rechten, is het ten strengste verboden om de Website geheel en gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, de wijzigen of te bewerken, ongeacht de vorm en de manier waarin dit gebeurt (elektronisch of mechanisch). Het schenden van de bovenstaande rechten kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging.

7.2 Rechtsbescherming van de TECHNICID.COM database

TECHNICID heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het opzetten van haar database. De database van TECHNICID is een originele database waarin onafhankelijke gegevens op een systematische en originele manier worden geïntegreerd. In de creatie van deze database is een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd. De database van TECHNICID wordt onder andere beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Belgische Auteurswet. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TECHNICID, is het ten strengste verboden om de database van TECHNICID geheel en gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, de wijzigen of te bewerken, ongeacht de vorm en de manier waarin dit gebeurt (elektronisch of mechanisch).

De inhoud van de TECHNICID database wordt beschermd door de Belgische wet van 31 augustus 1998 die voorziet in de rechtsbescherming van de databases door implementatie van richtlijn 96/9/EC van het Europees Parlement en de Europese Raad van 11 maart 1996. Volgens deze wetten mag TECHNICID voorkomen dat de gehele inhoud of een aanzienlijk deel hiervan uit de TECHNICID database wordt gehaald en/of wordt hergebruikt. TECHNICID mag legale gebruikers aangeven welke delen van de TECHNICID database zij mogen verwijderen en/of hergebruiken. Legale gebruikers van de TECHNICID database mogen geen actie ondernemen die conflicteert met het normale gebruik van de database of die de legale belangen van TECHNICID op een onredelijke manier zou benadelen.

Schending van TECHNICID auteursrecht en/of databaserechten kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging.

7.3 Rechtsbescherming van de Content

Wanneer de Gebruiker Content (zoals teksten, logo's, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, geluiden, audio, video en audiovisuele bestanden (waarop of waarin de Gebruiker zelf of andere personen voorkomen)) levert aan of uploadt naar de Website of dit doet met gegevens (zoals namen en e-mailadressen van zichzelf of van anderen), dan:

1. geeft hij TECHNICID kosteloos en voor de duur van het auteursrecht onder Belgische wetgeving, een internationaal, niet-intrekbaar, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om geheel of gedeeltelijk, in elke vorm, op elke manier en op elk medium (inclusief de Website), afzonderlijk of in combinatie met andere manieren de Content te gebruiken, reproduceren, communiceren aan het publiek, rangschikken, aanpassen, wijzigen, filmen, afbeelden in de vorm van foto's of tekeningen, vertalen, beschikbaar stellen, exploiteren, distribueren, commercialiseren, bezitten of aanbieden voor commerciële doeleinden, in de handel brengen, verkopen, verspreiden, verhuren, luitlenen en/of integreren in de Website of in enige andere website of dito medium. Voor zover wettelijk is toegestaan, maakt de Gebruiker tegenover TECHNICID geen gebruik van zijn morele rechten voor de Content die hij naar de Website heeft geüpload;

2. garandeert hij dat hij gerechtigd is om dit te doen en genoemde rechten te verschaffen en dat de Content, het verschaffen en uploaden daarvan en het verschaffen van genoemde rechten geen schending vormen van enig recht op intellectueel of industrieel eigendom, privacyrecht, portretrecht of enig ander recht van een derde. Indien een derde in verband hiermee een eis neerlegt bij of juridische stappen onderneemt tegen TECHNICID vanwege een aangevoerde schending van enig recht van deze derde, dan zal de Gebruiker, voor eigen kosten en bij het eerste verzoek daartoe van TECHNICID, TECHNICID alle mogelijke informatie, hulp en assistentie (d.w.z. vrijwillig bemiddelen in een onderhandeling, bemiddeling of gerechtelijke actie) bieden die TECHNICID in staat stelt om zich optimaal kan verdedigen en TECHNICID volledig compenseert voor alle compensaties, boetes, kosten en overige kosten (waaronder honoraria en kosten van advocaten en deskundigen) in verband met of voortvloeiende uit een dergelijke claim of stappen.

8. Termijn en beëindiging

8.1 Termijn

8.1.1 Voor Gebruikers die geen Lid zijn

Voor Gebruikers die geen Lid zijn, geldt deze Overeenkomst voor onbeperkte duur.

8.1.2 Voor Leden

Voor Leden geldt deze Overeenkomst voor een termijn van 10 jaar, ingaande op de datum waarop een Lid zijn registratie op de Website heeft bevestigd.

8.2 Beëindiging

TECHNICID mag deze Overeenkomst per e-mail opzeggen, zonder voorafgaande hulp van de rechter, en zonder verdere aankondiging, indien:

1. de Gebruiker materieel en/of herhaaldelijk verzuimt om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en een dergelijk verzuim niet heeft verholpen binnen vierentwintig (24) uur na een schriftelijke mededeling hiervan waarin TECHNICID een redelijke specificatie van de aard van het verzuim heeft gegeven;

2. de Gebruiker in gebreke blijft in het tijdig betalen van enig bedrag aan TECHNICID dat voortvloeit uit deze Overeenkomst en een dergelijk verzuim niet verhelpt binnen tien (10) dagen nadat TECHNICID hiervan schriftelijk melding heeft gemaakt.

8.3 Doorlopen van licenties

Het beëindigen van deze Overeenkomst volgens het bovenstaande Artikel , is niet van invloed op enige licentie welke onder Artikel aan de Gebruiker is verstrekt.

9. Algemeen

9.1 Wijzigingen in de voorwaarden

TECHNICID behoudt zich het recht voor om alle Voorwaarden voor de toegang tot en/of het gebruik van haar Website aan te passen en te amenderen en de Gebruiker verplicht zich alle hierboven vermelde Voorwaarden te raadplegen voordat hij de Website gebruikt. Bezoek en gebruik van de Website impliceert de instemming van de Gebruiker met de inhoud van alle Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Website wordt bezocht en/of gebruikt.

9.2 Geen verklaring van afstand

Indien de Website enig recht dat of bepaling die voortvloeit uit de Voorwaarden, niet uitoefent, betekent dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepalingen.

9.3 Content opschorten en/of verwijderen

Om de kwaliteit van de Website te verbeteren of te onderhouden, mag TECHNICID, zonder voorgaande aankondiging, de toegang tot deze Website geheel of gedeeltelijk opschorten of bepaalde Content tijdelijk of permanent opschorten of verwijderen. Een dergelijke opschorting of verwijdering zal in geen enkel geval leiden tot enige vorm van compensatie.

9.4 Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze Voorwaarden, ongeacht de reden, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt dat er dan een vergelijkbare voorwaarde zal gelden, die in doel en gevolg overeenkomt met de ongeldige of niet-uitvoerbare voorwaarde.

9.5 Heersend recht en jurisdictie

Enig geschil dat betrekking heeft op of voortvloeit uit het directe en/of indirecte gebruik van, de (geblokkeerde) toegang tot, het bezoek van en het (onwettige of verboden) gebruik van de Website, zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. De gerechtshoven in Brussel hebben exclusieve jurisdictie over enig geschil dat daaruit voortvloeit, onder voorbehoud van TECHNICID’s recht om enig ander gerechtshof te kiezen dat jurisdictie bezit om onder enig toepasselijk recht uitspraak te doen in een dergelijk geschil.

De Website mag niet worden gebruikt in landen waar deze Voorwaarden geheel of grotendeels, inclusief deze paragraaf, niet gelden.

9.6 Gebruik -18 jarigen

De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is om deze overeenkomst aan te gaan. Indien de Gebruiker jonger dan 18 jaar is, dan garandeert hij dat zijn ouders of zijn wettelijke voogd ermee instemmen dat de Gebruiker deze Overeenkomst aangaat.

10.1 Facturatie sponsors , adverteerders en partners

De sponsors, adverteerders en partners respecteren en aanvaarden de voorwaarden vermeld op de factuur. In het begin van elke maand wordt de factuur opgesteld van de vorige maand. Dit bedrag dient binnen de 15 dagen betaald te worden op de rekening van TECHNICID. Indien deze factuur niet voldaan wordt binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt uw advertentie van de website gehaald tot uw betaling voldaan is.

10.2 Tarifering.

De tarifering voor de sponsorcontracten , adverteerders en partners wordt tussen het management en voornoemde doelgroep op voorhand afgesproken en schriftelijk bevestigd, evenals de duur van de afgesproken advertentieruimte op de website van TECHNICID.

 

Privacy Policies

The Technicid Network of websites and its owners (hereafter Technicid, us, our, we) have a number of policies relating to the privacy of our users, the information we collect and how we manage or process this information. These policies are enshrined in the way in which we carry out our business and as such form a part of our terms and conditions and are duplicated in our terms and conditions for the use of this service.

It is hereby understood and accepted that Technicid is a professional, members only, online business network that brings businesses together through a shared interest in doing business in any given city or region that we provide services, this is not a public social network and should not be joined if you are a member of the public and or not a business. Any information added by you when registering or content added to our network will be identified and used as business information and shall be treated as the publicly available information of your business.

These policies are effective from June 9 2016 and may be updated at any time, any and all updates will be displayed on this page so please revisit this page regularly to ensure you are aware of the latest policies at all times.

DPA, GDPR, FTC, CAN-SPAM, PDPA & HIPAA Compliance

Technicid and its owners, wherever necessary, required by law and clearly outlined and identified as a legislational requirement for the processing and management of business information are committed to working towards compliance with all regulations relating to your right of privacy, the right of removal and the right of protection with regards to your PII as a citizen in any country or state where we operate our services in any given jurisdiction.

Personally identifiable information (PII), or sensitive personal information (SPI), as used in information security and privacy laws, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, citizen or to identify an individual in context

As a private business network and in making every effort to reduce the amount if any PII we request from you, we do not ask you for any personally identifiable information (PII), we do not display or provide access to any email addresses and we have been clear that any information that you provide is to be deemed and treated by any parties as publicly available business information. We are committed to the principles and objectives of the regulations protecting PII and a part of this commitment is to be clear and concise about exactly what we do with the information you provide, why it is required, your rights to view, change or remove any information you have provided and how we protect that information, even when it is not PII.

For your convenience, we have clearly titled every section of our privacy policies and provided in depth sections that clearly define our policies.

As a part of our registration process you will be required to tick a box accepting our terms and conditions which also contain these policies and in doing so giving your explicit consent for Technicid to process and manage the information that you provide to our service before you can proceed through the registration process.

Your Consent & Information Types

When you register your membership on Technicid, you are providing Technicid and its owners with the appropriate explicit consent in your country to handle, process and manage any information you provide on our platforms at any time in accordance with the regulatory requirements in your country relating to the way personally identifiable information is handled, managed or processed in that jurisdiction.

As a member only business network, we do not ask for or require any personal data and you accept that any data or content that you provide on Technicid at any time will be deemed, treated and handled, managed or processed as the information provided by you that is the publicly available information for your business that is made available to Technicid and our members.

There is not and shall not at any time be a provision for written or verbal registration to Technicid, we do not at any time accept, transfer or export any physical data, the only data or information we hold about your business is the business data and or content that you have added to our system yourself, you have the ability to view, access, edit, change or remove any or all of this data at any time by logging into your members account and updating or deleting your profile.

Application, renewal & removal of membership

All members must join Technicid via the online business registration form and provide all of the required business information in the subscription form, you will then receive a confirmation email once your business registration process is complete.  A contract is formed at the point we send the email notification of registration to the business email address you provided in your registration.

Membership of Technicid is for an agreed set period and requires a renewal or upgrade to continue the use of Technicid; your paid subscription to Technicid shall auto renew on the anniversary of your registration until cancelled by you, members are responsible for managing their business membership, business information, the content that they add and the business relationships they build on Technicid.

Members may leave Technicid at any time but the membership shall continue to run for the entire agreed period of their membership, after which, if the membership is not renewed or upgraded the membership will be automatically cancelled by our system and all member details, connections and content automatically removed / deleted from the Technicid systems and databases. We do not hold any data beyond the point of termination, so we will not be able to recover any information if you change your mind after the point of termination. This is an automated process and has been built to protect the integrity of the business data we hold by design and to ensure your right of removal, also known as your right to be forgotten.

Data protection, data use and your right to access

As a business network dedicated to businesses, Technicid does not hold any personal identifiable data about you as an individual citizen in any country, the only data we do hold is the agreed business data you provide to us when you subscribe to our business network. As a member of Technicid, the data you provide will be used for permission based member to member communications, marketing and promotions via the Technicid Network, notifications from Technicid to our members, statistical and analytical purposes, business networking and to administer your membership.

Technicid is committed to protecting the privacy of the information you provide on our systems and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience that you can get anywhere. We have a number of security safeguards in place both on our dedicated servers and on each individual network to protect against any forms of digital intrusion. We cannot go into detail about the security systems we operate as this could harm the integrity of the security in our systems by informing undesirable elements in a public environment about the systems they may trying to work around.

We never produce hard copies, exports or posts of our databases and they are never transferred used from or kept on any forms of portable device in order to eradicate any and all forms of physical intervention pertaining to the business data on our system. You have live access to all of the data we hold on your business, you can access this by logging into your account and selecting edit your profile, this will enable you view, edit or delete any information in a live environment. If you want a hard copy of your data, then you will need to request this and this process is covered further down in our terms.

Technicid is a private, members only, business platform that is not and cannot be accessed, opened or viewed by anyone who is not a registered, logged in, fully subscribed business member of Technicid in the same city, so as a paid subscription member, your data is never visible in any public domain or unauthorised person unless you request otherwise by requesting for your business profile to be made public to the search engines and even then it will only be the business name, business address and business website address.

Technicid also use the information we collect about your business to protect against credit card fraud, to provide a personalised business experience, and to notify you about enhancements to Technicid and any offers or promotions that we believe you or your business will want to know about.

By registering your business on and using Technicid, you give your explicit consent to the collection, use, management and processing of the information you provide by Technicid. If we decide to change our privacy policy at any time, we will post those changes on this page and notify all members of Technicid, internally so that you are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances we disclose it.

All communications will be directly from Technicid without exception, we do not pass data of any kind to any third party at any time and for any reason, the data we collect never actually leaves our server or systems at any time. Any data provided is exclusively for the use of Technicid and its members for the requirements of business networking.

If you select a membership level that includes a business insurance product then your information will be provided to the regulated company providing the insurance product so that the said company can comply with the regulations involved in the provision of the insurances. This is the only time your data is provided to any party and is only provided exclusively for the purposes of providing your insurance policy.

Technicid is a permission based, peer to peer, business network, this means that our entire network is in a private member to member environment and if a member wishes to connect with you, you will be required to accept this approach by clicking the accept approach button, this is giving your explicit consent to connect with the other member making the request, this is also the case when you make a connect request to any other member.

All actions from registration, through to posting content is logged, time and date stamped. This is also the case for every time you log into and out of the platform in your city, this enables us to ensure when posts are made and placed on the system in the right chronological order, these statistics are also used internally for analytical purposes and measuring peak flows on our resources.

If you wish to obtain a copy of any data held by us, then please simply login to your account on Technicid and click on the change your profile information button, everything we hold can be found there. If you want a printed copy of the information we hold, we would need to run a specific export of your information into a physical format for you and the request would need to be made officially via our contact form.  Please note that you will be charged a fee of £20 for this service and all exports will be in the form of a CSV (the most popular electronical transmissible data format). Once your information is in a physical form and sent to you, we are no longer responsible for this data in this form. You will be asked to provide proof of your identity and for information that might help to locate the data you are seeking or you can login to your account at any time to see any and all of your data for free.

If you believe that any of the information we hold concerning your membership is incorrect or out of date or in any way personally identifiable information that you do not or did not provide under these terms and conditions as agree to be deemed and treated as publicly available business data, please visit the website, log into Technicid and update or remove your details directly in the edit my details area of the network, keeping your information up to date and only supplying information that you are willing to be deemed as business data is a requirement of being a member of Technicid.

Data protection via the website

Technicid makes every effort to ensure that the information we provide on our website is accurate.  However, we cannot guarantee that the information added by either yourself, our members or our suppliers is correct at the time of reading it and accept no liability for any information given via this website.

Even if data encryption is used, the security of information transmitted via the internet cannot be guaranteed.  We use the latest SSL technology as well as secure server firewalls and individual network firewalls and security systems to protect both our service and the information you place upon it. Any losses incurred or sustained by users who transmit information by electronic means shall be borne solely and exclusively by such user and in no event, shall any such losses in whole or in part be borne by Technicid or it's owners.

Technicid have completed a number of large scale risk assessments on our platforms and have developed a standalone platform in a secure environment that we test, attack and attempt to bypass security on a regular basis, this test platform is identical in every way to our Technicid platforms and enables us to probe for any weaknesses on an ongoing basis.

In the unlikely event of a data breach, our systems are designed to automatically detect the attempt, raise an alarm with our administrational team and shut down the entire server immediately, we then analyse the attempted breach, identify if there was indeed a breach and take any required actions to notify the correct authorities within 24-hours of the alarm. As covered we only hold business data and as such this information is already in the public domain or has been agreed as publicly available business information under these terms and conditions.

We neither take, nor hold, any financial transaction data, all transactions are made on secure, known payment gateways through the Terms and Conditions provided by the payment gateway providers directly.

Technicid is committed to protecting the privacy of the information you provide on our systems and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience that you can get anywhere. We have a number of security safeguards in place both on our servers and individual network to protect against any forms of digital intrusion and we never produce hard copies of our databases in order to eradicate any and all forms of physical intervention pertaining to the data we hold

Technicid is not a data mining organisation and does not sell, trade or rent any personal information to others, unless we have your proven, specific and explicit consent to do so, we simply use the information we collect on our site to enhance your experience and to help your business to connect with other businesses on the same private business platform.

Technicid reserve the right to access and disclose any individually identifiable information to comply with applicable laws and lawful government requests, to operate its systems properly or to protect itself or its users.

External providers

We do not and shall not at any time provide either access to or copies of your business data or information to any external or third-party providers for any reason whatsoever unless a spcific product is a part of your membership package, such as any Insurance products that are provided as a part of membership and where there is a regulatory requirement for the provider to have those details in order to deliver such products or if we are legally obliged to do so by court order. The only visible information on our system is the information you provided as a business member on your member profile on Technicid and all such data is kept exclusively on our systems in our secure online member to member environment.

All special offers or services provided by third party or external providers are provided directly to you from their own facilities via their own application forms and will be subject to the provider’s own privacy policies as well as their own terms and conditions.

Expectation of Privacy

As a member of a business network you understand and agree that it is expected that other members of the network will be able to see your profile information in order to decide if they wish to connect with you or not, this means that any information or content that you add to Technicid, apart from your email address and contact numbers will be visible to other members on the network and you accept that this is fully within your expectation of privacy without exception.

If you are joining Technicid on behalf of a limited Company, PLC, Public Body or Authority then the details you add are for a legal entity and not an individual person or citizen in any given jurisdiction and as such you understand and accept that this information does not come under the interpretation of PII and is already in the public domain.

If you are joining Technicid as a sole trader or individual who owns or on behalf of a none limited company business then your expectation of privacy may be different as the information that you add to our system is that of an individual running a business and could be deemed or treated as PII, however this information may already be within the public domain when you promote your business and our terms and conditions clearly state that as a business network the information or content that you add to our system is to be deemed as and treated as publicly available business information.

The information and content you provide has to be visible to the other members of Technicid in order for the service to function as a business network, to this end you agree and accept that your expectation of privacy is no more than would be expected for a Limited Company and you are giving Technicid and its owners your explicit consent for Technicid and its owners to process, manage and make available this information to the members of Technicid via the Technicid, business network.

Any and all information added to Technicid will be protected and managed as laid out in this document and as covered, will never be provided to any third-party organisation or put into any physical medium, you will also have the ability to login to Technicid and edit, change or remove any information you add at any time.

If you do not want your information to be visible to other business members of Technicid then please do not join the network as this visibility is a fundamental part of the function and operations of Technicid and is required for any form of business networking to take place.

Cron Job Starts